tihd1.jpg

TÜRKİYE İRANLILAR HAYIR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

Kuruluş 1945)

DERNEK SİCİL NO. 34/08/092

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ :

DERNEĞİN ADI :

Madde 1 : 
Derneğin Adı : TÜRKİYE İRANLILAR HAYIR DERNEĞİDİR.

DERNEĞİN MERKEZİ :
Madde 2 : 
Derneğin merkezi : Şemsettin Günaltay cad. No: 210  Kat: 2 Daire: 7-8  Faik Vank Apt.
Tüccarbaşı - Kadıköy İstanbul ilidir.

DERNEĞİN AMACI :

Madde 3:
Derneğin amacı : Türkiye'deki İran'lılar arasında hayır işleriyle meşgul olmaktır.
Derneğin amacını gerçekleştirmek için sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri

Madde 4: 
Dernek yukarıdaki maddede belirtilen amaca ulaşmak için:
A - Geçimini temin edemeyen fakirlere aynı ve nakdi yardım yapmak.
B - İRAN'a yerleşmek üzere gitmek isteyen muhtaçların seyahat masraflarını karşılamak .
C - Muhtaç hastaların tedavi masraflarını temin etmek.
D - Çakmakçılar yokuşu büyük valide hanın içindeki İRANLILAR MESCİDİ ve Üsküdar SEYYİD AHMED DERESİ MESCİDİ ve kabristanının bakımını idare imar hizmetlerini yapmak ve bu işlerin gerektirdiği masrafları ödemek.
E - İRAN asıllı olup da Türkiye'de vefat edenlerin techiz ve tekfin işlerini yapmak.
F - SEYYİD AHMED DERESİNDEKİ yalnız İranlılara tahsis olunan mezarlığa sadece İran asıllılardan vefat edenlerin gömülmesi işleriyle meşgul olmak ve buna nezaret etmek.
G - Mezarlık düzeninin bozulmasına engel olmak maksadı ile SEYYİD AHMED DERESİ mezarlığında yer tahsis olunması ve mezar yaptırılması işlerini düzenlemek ve bu hususlarda tasvipte bulunmak.
H - Türkiye'deki İran'lılar tarafından hayır amacına tahsis edilmiş gayrimenkullerin bakım idare ve mimar işlerini yürütmek.

Madde 5:
Dernek kurucularının Ad ve Soyadları :
                                       İSMAİL KASIMZADE
                                       HAMİT TERAKKİPERVER
                                       ALİ HALİLİ

ÜYE OLMAK VE ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ

Madde 6:
Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve on sekiz yaşını bitirmiş. Kanuna göre üyelik haklarından süreli veya süresiz olarak mahrum edilmemiş kişiler derneğe üye olabilirler.

Türk vatandaşı olmayanların derneğe üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan nitelikler yanında Türkiye'de ikamet etmeleri gereklidir.

Usulüne uygun üyelik talepnamesi doldurularak üyelik için müracaat edenlerin istekleri yönetim kurulunca en geç otuz gün içinde karara bağlanır ve karar ilgiliye yazı ile duyurulur.

DERNEĞİN ORGANLARI :
Madde 7:
DERNEĞİN ORGANLARI :
A- GENEL KURUL
B- YÖNETİM KURULU
C- DENETLEME KURULUDUR.
GENEL KURUL :
Madde 8:
Genel kurul derneğin en yüksek organıdır. Dernek üyelerinin toplanması ile her yıl mart ayının ikinci  haftasında olağan toplanır. Yönetim ve denetleme kurulunun ve üyelerden beşte birinin yazılı isteği üzerine  her zaman olağanüstü toplanır.

TOPLANTI YERİ :
Madde 9:
Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

YÖNETİM KURULU :
Madde 10:
Derneğin yürütme organıdır. Yedi asıl ve beş yedek olmak üzere her yıl mart ayının ikinci haftasında genel kurul toplantısında üyeler arasında gizli oyla seçilir.

Madde 11:
Yönetim kurulu kendi arasından bir başkan seçer. Yönetim kurulu başkanı, başkan yardımcısını, sekreterini ve saymanını seçilenler arasında belirtir.

DENETLEME KURULU :
Madde 12:
Denetleme kurulu üç asıl, üç yedek üyeden oluşur.

TÜZÜKTE AÇIK BULUNMAYAN DURUMLAR :
Madde 13:
Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlarda 2908 sayılı dernekler kanunu ile Türk medeni yasasını birinci kitabı ikinci faslı cemiyet kısmı uygulanır.

   

 

 TÜRKİYE İRANLILAR HAYIR DERNEĞİ