Menu Close

              TÜRKİYE İRANLILAR HAYIR DERNEĞİ

                                                                               TÜZÜK                                                                                                                             Kuruluş :  1945

                                                                                                                                               Sicil No  : 34/08/092

DERNEĞİN ADI:

Madde   1.   Derneğin adı :Türkiye İranlılar Hayır Derneği’dir.

DERNEĞİN  MERKEZİ:

Madde  2.   Derneğin merkezi İstanbul  İlindedir.

DERNEĞİN İKAMETGAHI :

Madde  3. Derneğin ikametgahı. Şemsettin Günaltay Cad. No:210  K:2  D:8 Tüccarbaşı Erenköy – Kadıköy- İstanbul

         DERNEĞİN  AMACI  VE  AMACI  GERÇEKLEŞTİRMEK  İÇİN

        SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI,ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

DERNEĞİN AMACI :

Madde  4. Derneğin amacı Türkiye’deki İranlılar arasında hayır işleri ile meşgul olmaktır.

ÇALIŞMA BİÇİMLERİ :

Madde  5. Dernek yukarıdaki maddede belirtilen amaca ulaşmak için.

 1. a)Geçimini temin edemeyen fakirlere ayni ve nakdi yardım yapmak,
 2. b)İran’a yerleşmek üzere gitmek isteyen muhtaçların seyahat masraflarını karşılamak,
 3. c)Muhtaç hastaların tedavi masraflarını temin etmek,
 4. d)Çakmakçılar yokuşu Büyük Valide hanı içindeki İranlılar Mescidi ve Üsküdar

Seyit Ahmet Deresi mescidi ve kabristanının bakımını idare,imar hizmetlerini yapmak ve bu işlerin getirdiği masrafları ödemek.

 1. e)İran asıllı olup ta Türkiye’de vefat edenlerin teçhiz ve tekfin işlerini yapmak.

Seyit Ahmet Deresindeki Dersindeki yalnız İranlılara tahsis olunan mezarlığa

sadece asıllılardan vefat edenlerin gömülmesi işleri ile meşgul olmak ve buna

nezaret etmek.Mezarlık düzeninin bozulmasına engel olmak maksadı ile Seyit

Ahmet Deresi mezarlığında yer tahsis olunması ve mezar yaptırılması işlerini

Düzenlemek ve bu hususlarda tasvipte bulunmak.

 1. f)Türkiye’deki İranlılar tarafından hayır amacına tahsis edilmiş gayrı menkullerin

Bakım,idare ve imar işlerini yürütmek.

 1. g)Üyelerine hasren ve bedelsiz olarak sağlık konferansları ile Türkçe/Farsça dil

kursları tertiplemek.

 1. h)Maddi durumu eğitimine yetersiz olan üniversite öğrencilerine burs vermek.

DERNEK KURUCULARININ ADLARI ,MESLEKLERİ, İKAMETGAH VE TABİYETLERİ:

Madde  6.  Dernek kurucularının ad ve soyadları, meslek ve sanatları, ikametgahları aşağıda

                  gösterilmiştir:

Adı,soyadı                  Meslek ve Sanatı       Tabiiyeti     İkametgah adresi

İsmail  Kasımzade       Tüccar                        İran             Ethemefendi Cad. No:3 Kadıköy

Hamit Terakkiperver    Tüccar                        İran             Göztepe Hamam Sok.No.5 Kadıköy

Ali Halili                      Tüccar                         T.C.             Kayışdağı  Cad. No.1/2/1 Kadıköy

 

         ÜYE OLMA VE ÜYELİKTEN  ÇIKMA.ÇIKARILMA VE HAKLAR

ÜYE OLMA VE ÜYELİKTEN ÇIKMA:

Madde  7.  Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş,yasalara göre süreli yada süresiz olarak üyelik haklarından mahrum edilmemiş gerçek kişiler derneğe üye olabilirler.Türk vatandaşı olmayanların Derneğe üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan nitelikler yanında Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olmaları şarttır.Usulüne uygun üyelik talepnamesi doldurularak üyelik için müracaat edenlerin istekleri yönetim kurulunca en geç  otuz gün içinde karara bağlanır ve karar ilgiliye yazı ile duyurulur. Her üye,dilediği zaman,yönetim kuruluna yazı ile bildirmek suretiyle üyelikten çıkabilir.Ancak içinde bulunulan yılın aidatını ödemek zorundadır.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA :

Madde  8. Derneğe üye olma hakkını kaybedenler ile Derneğin amacı dışında faaliyetleri tespit edilenlerin üyeliklerine yönetim kurulu kararı ile son verilir.Üyelikten çıkarılanların genel kurula itiraz etme hakları vardır.

ÜYELERİN HAKLARI:

Madde  9.  Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.Hiç kimse derneğe üye olmaya veya Dernekte

Üye kalmaya zorlanamaz. Her üyenin genel kurulda 10.maddede belirtilen kayıtlarla bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır.

                                                                                                                                                  -3-

                       DERNEĞİN ORGANLARI,GÖREV VE YETKİLERİ                 

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde  10.  Derneğin Organları :

 1. a)Genel Kurul
 2. b)Yönetim Kurulu
 3. c)Denetleme Kurulu’dur.

Başkaca organlar da oluşturulabilir. Ancak oluşturulan diğer organlara, yukarıda sayılan organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

 1. d) Yeni üyeler üyeliğe kabul tarihinden itibaren:
 2. 1. Seçme hakkına sahip olup,

               2 .Beş yıl süre ile yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyeliğine seçilme hakkına sahip olamazlar.

               e)Onursal Başkan seçilecek olan kişinin Yönetim Kurulunun tavsiyesi ve Olağan Genel Kurul Toplantısında oylanarak belirlenmesi;  Onursal Başkanın seçilebilmesi için Genel Kurul Toplantısında hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluk oyu ile karara bağlanır.

GENEL KURUL

Madde  11.  Genel Kurul Derneğin en yüksek organıdır. Dernek üyelerinin toplanmasıyla her yıl Mart ayında Olağan Mali Genel Kurul, iki senede bir seçimli Olağan Genel Kurul, Yönetim ve Denetleme Kurulunun ve Üyelerden 5/1’nin yazılı isteği üzerine her zaman olağanüstü toplanabilir. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında gündemdeki konular görüşülüp ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda birinin istemi üzerine konunun gündeme alınması ve görüşülmesizorunludur.

ÇAĞRI USULÜ

Madde  12.  Yönetim kurulu, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.

 Genel kurula katılacak üyeler en az on beş gün önceden günü,saati yeri ve gündemi mahalli

bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağırılır.Bu toplantıda çoğunluğun  sağlanmaması nedeni ile toplantı yapılamaz ise ikinci toplantının hangi günde yapılacağı da

belirtilir. Toplantı herhangi bir sebep ile geri bırakılırsa bu durum,bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilmek suretiyle üyelere duyurulur. Genel Kurul  toplantısı bir defadan fazla geri bırakılmaz.

TOPLANTI YERİ

Madde  13.  Genel kurul toplantıları Dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde

 yapılamaz.

 

TOPLANTI YETER SAYISI

Madde  14.  Genel kurul,dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının huzuru ile toplanır.İlk toplantıda yeterli sayı bulunamaz ise ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.Ancak bu ikinci toplantıya iştirak eden üye  sayısı,Dernek

Yönetim ve denetleme kurulu üye tam sayıları toplamın iki katından aşağı olamaz

TOPLANTININ YAPILIŞ USULU              

Madde  15.  Dernek genel kurul toplantıları ilanda belirtilen gün,saat ve yerde yapılır.Genel

 Kurula katılacak üyeler,yönetim kurulunca düzenlenen listelerde bulunan isimlerinin yanını

imzalayarak toplantı yerine girerler.Toplantı için yeterli çoğunluk sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir.Toplantı,yönetim kurulu başkanı yada görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi tarafından açılır.Açılışı müteakip toplantıyı idare etmek üzere bir başkan,yeteri

kadar başkan vekili ile katip seçilir.Seçimler gizli oy ve açık sayımla yapılır.

GENEL KURUL’UN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde  16.  Aşağıdaki hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.:

 1. a)Dernek organlarının seçilmesi,
 2. b)Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. c)Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi,yönetim kurulunun ibra edilmesi.
 4. d)Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülerek aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.
 5. e)Dernek taşınmaz mallar iktisap edebileceğinden bunların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.Hibe suretiyle iktisap edilecek mallar için yönetim kuruluna yetki vermeye gerek yoktur.
 6. f)Derneğin feshedilmesi,
 7. g)Mevzuatla ve Dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirlenen diğer görevlerin ifası.

YÖNETİM KURULU

Madde  17.  Yönetim kurulu derneğin yürütme organıdır.Biri başkan olmak üzere yedi asil ve beş yedek olarak iki yılda Mart ayında yapılacak genel kurul toplantısında gizli oyla seçilir.Seçimde başkanlık sistemi uygulanır.Başkanlığa talip olanlar üye isimlerini taşıyan listeler ile seçime girerler.Listeler blok olarak kabul edilir,üzerinde değişiklik yapılamaz.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde   18.  Yönetim kurulu aşağıdaki görevleri yapar:

 1. a)Derneği temsil eder veya bu hususta üyelerinden bir yada birkaçına yetki verir;
 2. b)Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar ve gelecek döneme ait

Bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunar.

 1. c)Dernek tüzüğü ve mevzuatın kendisine  verdiği diğer işleri yapar ve yetkileri kullanır.
 2. d)Dernek aidatını üç yıl ödemeyen üye; yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

SEÇİM :

Madde  19.  Yönetim kurulu seçiminde başkanlık listesi sistemi uygulanır. Başkan adayları, yönetim kurulu asil üyeleri ile yedek üyeleri isimlerini taşıyan listelerini hazırlayıp genel

Kurula sunarlar. Dernek üyelerinin bu listelerde değişiklik yapma yetkileri yoktur. En çok oy alan listedeki başkan ve üyeler seçilmiş olur. Başkanın vefatı,istifası veya herhangi bir sebep ile iş göremez duruma gelmesi halinde,Yönetim kurulu kendi içinden seçeceği başkan ile görev süresini tamamlar.                                                                                                           

YÖNETİM KURULUNUN YEDEKLER İLE TAMAM LANMASI

Madde  20.  Yönetim kurulu toplantısı, yönetim kurulu üye tam sayısının  yarıdan bir fazlasının hazır oluşu ile başlar. Karar oy çoğunluğu ile alınır.Yönetim kurulu üye sayısı,

boşalmalar sebebi ile yedeklerinde getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse genel kurul,mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır.Çağırının yapılmaması halinde Dernek üyelerinden birinin başvurması halinde mahalli sulh hakimi,Dernek üyeleri arasından üç kişiyi bir ay içinde toplamak ile görevlendirir.

 

DENETLEME KURULU

 

Madde  21.  Denetleme kurulu üç asil,üç yedek üyeden oluşur. İki yılda Mart ayında yapılacak genel kurul toplantısında  üyeler arasından gizli oy ile seçilir.Denetleme kurulu,derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürülecek olan çalışma konuları doğrultusunda Yönetim kurulunun faaliyet gösterip göstermediğini; defter,hesap ve kayıtların mevzuata ve Dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını,dernek tüzüğünde tespit edilen  esas ve usullere göre her yıl sonu denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

Madde  22.  Genel kurulca seçimi izleyen otuz gün içinde Yönetim kurulu başkanı tarafından

Yönetim ve denetleme kurulları ile Derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları,baba adları,doğum yer ve tarihleri,meslek ve ikametgahları mülki amirliğe yazı ile bildirilir.

ŞUBELER

Madde  23.  Derneğin şubesi yoktur.

HESAP DÖNEMİ VE AİDAT 

Madde  24.  Derneğin hesap dönemi,takvim yılıdır.Mart ayında yapılacak olağan genel kurul tarihine kadar geçecek devre için genel kurulca şartları belirlenerek geçici harcama yetkisi verilir. Derneğin yıllık aidatı yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun kararı ile belirlenir. Derneğe üye olma ödentisi de yıllık aidat miktarı kadardır.

DİĞER GELİRLER VE BORÇLANMA

Madde  25.  Derneğin diğer gelir kaynakları aşağıda belirtilmiştir.

 1. a)Üye giriş ödentisi.
 2. b)Dernekçe tertiplenen balo,eğlence,müsamere,piyango ve konser,konferans,spor müsabakası gibi faaliyetlerden elde edilen gelirler;
 3. c)Dernek mallarından elde edilen gelirler;
 4. d)Bağış ve yardımlar.

Dernek, yurt içi ve yurt dışı gerçek  ve tüzel kişilerden Dernekler Kanunu ve Yönetmeliği çerçevesi içinde bağış ve yardım alabilir.

 1. e)Dernek,yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun onayı ile faizsiz ve yıllık bütçenin %20 oranını aşmamak kaydı ile borçlanabilirler.                                                                             

DEFTER VE KAYITLAR

Madde  26.  Dernekte noter yada İl Dernekler Müdürlüğünce onaylı aşağıdaki defterler tutulur:

 1. a)Üye kayıt defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri ve Derneğe giriş tarihleri bu deftere yazılır.
 2. b)Karar defteri : Yönetim kurulunun kararları tarih ve sıra numarasına göre bu deftere yazılır ve kararların altı imzalanır.
 3. c)Gelen Giden evrak defteri : Gelen ve giden evrak tarih ve numara sırası ile bu deftere kaydolunur.Gelen evrakların asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır.
 4. d)Yevmiye, Defter-i Kebir – Envanter: Dernek namına alınan bütün paraların  alındıkları ve harcanan paraların da verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterlere
 5. e)Bütçe kesin hesap ve bilanço defteri : Bütçe ve kesin hesap bilanço bu deftere işlenir.
 6. f)Alındı belgesi kayıt defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı,soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

ALINDI BELGELERİ

Madde  27.  Dernek gelirleri Dernekler Yönetmeliğine uygun “alındı belgesi” ile toplanır.Giderler Dernekler Yönetmeliğine uygun belgelerle ve özellikle “harcama belgesi” ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreler saklı kalmak kaydıyla beş yıldır.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Madde  28.  Genel kurul,yönetim kurulu veya denetleme kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması denetleme kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde  29.  Olağan ve olağanüstü genel kurul gündemine konulmak ve makul bir süre önce değişiklik önerileri üyelere bildirilmek suretiyle tüzük değişikliği yapılabilir.Tüzük değişikliğine ilişkin genel kurul kararı,toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluk oyu ile alınabilir.

DERNEĞİN FESHİ

Madde  30.  Dernek genel kurulu,her zaman Derneğin feshine karar verebilir.Fesih kararı,genel kurulda hazır bulunan üyelerin 2/3 oyu ile alınır.

         TASFİYE ŞEKLİ

Madde  31. Dernek genel kurulunda Derneğin feshedilmesi halinde, bu toplantıda beş kişilik bir tasfiye kurulu seçilir.Bu kurul Derneğin varlığını TC.kanunlarına göre kurulmuş “Seyit Ahmet Deresi Mescidi Fakirlere Yardım ve Eğitim Vakfı”na devreder.Tasfiye ve intikal işlemleri Dernekler Yönetmeliği çerçevesinde yapılır .

 

        SON HÜKÜMLER

Madde  32. a) Dernek parası sadece bankada ve vadeli/vadesiz mevduat olarak bulundurabilir.  Borç verilmez, kar/kazanç getirecek işlere yatırılamaz.

 1. b)  Yukarıdaki esaslara aykırı davranılarak Derneğe zarar verilmesi halinde

yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle Denetleme kurulu  üyeleri şahsen ve müteselsilen sorumlu olurlar.

      c)(a) Fıkrasındaki yasaklamaya aykırı davranış gerçekleştiği takdirde Dernek

için bir zarar oluşmasa dahi güveni kötüye kullanmak gerekçesiyle yönetim ve denetim kurulları aleyhine Adliyeye suç duyurusu yapılacaktır.Buna her üye yetkilidir.

TÜZÜKDE AÇIKLIK BULUNMAYAN DURUMLAR

Madde  33.  Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlarda Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

TÜRKİYE İRANLILAR HAYIR DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU

                                         BAŞKAN                                                                  BAŞKAN VEKİLİ 

                                   Mehmet HABBAZİ                                                           Mecid SALEHİ

                                     GENEL SEKRETER                                                           SAYMAN

                                     Mehdi CULAZADE                                                        H.Yılmaz KARACA

                                    ÜYE                                            ÜYE                                                            ÜYE

                            Cafer HAMDULLAHPUR                Cafer ABBASOĞLU                                       Cafer BİNAZİR